PNVN Người Việt bị xếp vào nhóm có kỹ năng làm việc nhóm kém, vì cái tôi quá cao, ai cũng nghĩ ý kiến của mình là tuyệt vời, việc gì phải hợp tác với ai... - đây là 1 trong 7 thói xấu, người trẻ cần thay đổi nếu muốn thành công.

Facebook TS Lê Thẩm Dương