Mất nhà vì nhờ mẹ vợ mua và đứng tên

Mất nhà vì nhờ mẹ vợ mua và đứng tên

Ở đời, nhiều khi mất và còn lại có ý nghĩa ngược lại, khiến mình tổn thương và tổn thất nhiều hơn.