PNVN Tôi đang chuẩn bị nghỉ hưu. Quá trình tham gia BHXH của tôi có thời gian đóng theo lương Nhà nước, có thời gian đóng theo lương của doanh nghiệp trả. Vậy luật quy định thế nào về mức bình quân của người có nhiều mức đóng BHXH để tính lương hưu?

Hỏi: Tôi đang chuẩn bị nghỉ hưu. Quá trình tham gia BHXH của tôi có thời gian đóng theo lương Nhà nước, có thời gian đóng theo lương của doanh nghiệp trả. Đề nghị Báo PNVN cho biết, khi tôi nghỉ hưu thì mức bình quân tiền lương để hưởng lương hưu của tôi được tính thế nào?

                                                                                               Đỗ Thị Phương Hoa (Khánh Hòa)

ngay59chitraluonghuutrocap.jpg
Chi trả lương hưu. Ảnh minh họa: internet

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3, Điều 20, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật BHXHvà khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

+

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định

                                Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

a) Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính như điểm a khoản này.

Trong đó, tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

Ví dụ 36: Ông Q nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 23 năm 9 tháng đóng BHXH. Diễn biến thời gian đóng BHXH của ông Q như sau:

- Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1996 (7 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

- Từ tháng 01/1997 đến tháng 9/2006 (9 năm 9 tháng) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

- Từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2016 (7 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Ông Q hưởng lương hưu từ tháng 10/2016.

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính theo điểm b nêu trên như sau:

- Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 7 năm + 7 năm =14 năm (168 tháng).

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (tính từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016)

                                                    60 tháng

- Vậy, tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính là: 168 tháng x Mbqtl.

Luật gia Hà Vy