Từ khóa: đóng góp lớn trong hoạt động kỷ niệm 45 năm