Từ khóa: trưởng và phó khoa bv đa khoa hòa bình bị đình chỉ công tác