Từ khóa: các nhà khoa học đã tìm thấy lý do mới gây bạc tóc