Từ khóa: cơ quan điều tra vẫn đề nghị truy tố bác sĩ lương