Từ khóa: chế độ bhxh với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài định cư