Từ khóa: lấy con đỉa dài 5cm còn sống khỏi mũi bệnh nhân