Từ khóa: liên đảng bảo thủ liên minh dân chủxã hội cơ đốc giáo (cducsu)