Từ khóa: người phụ nữ làm nhiệm vụ cảnh giới để trộm tài sản