Từ khóa: phụ nữ tham gia giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu