PNVN Với việc ban hành Nghị định 44, từ ngày 1/6/2017, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giảm so với mức hiện nay.

Theo Nghị định 44 ngày 14/4/2017 của Chính phủ, từ 1/6/2017, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người sử dụng lao động sẽ giảm so với mức trước đây 0,5%. Theo đó, người sử dụng lao động phải đóng tổng số 21,5% còn người lao động đóng 10,5%, cụ thể: 

Người sử dụng lao động

Người lao động

Đóng bảo hiểm xã hội

Đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đóng quỹ bảo hiểm y tế

Đóng bảo hiểm xã hội

Đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đóng quỹ bảo hiểm y tế

Đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đóng quỹ ốm đau

Đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đóng quỹ ốm đau

14%

0,5% (hiện đang đóng 1%)

3%

1%

3%

8%

0

0

1%

1,5%

Tổng số phải đóng: 21,5%

(hiện người sử dụng lao động đang đóng 22%)

Tổng số lao động phải đóng: 10,5%

bhxh.jpg
 Từ 1/6/2017, mức thu bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động giảm.

Về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội qui định:

+ Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

+ Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Bách Thanh