PNVN Tôi có người cô năm nay 60 tuổi, thuộc diện hộ nghèo và không có con cái, không nơi nương tựa. Luật quy định trường hợp người cao tuổi nào được hưởng bảo trợ xã hội?

Hỏi: Tôi có người cô năm nay 60 tuổi, thuộc diện hộ nghèo và không có con cái, không nơi nương tựa. Vậy xin Báo PNVN cho biết, cô tôi có được hưởng trợ cấp của Nhà nước đối với người cao tuổi không? Nếu có thì mức được hưởng là bao nhiêu?

                                                                                                       Đồng Thị Thu Vân (Thanh Hóa)

1_39069.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 2, Luật Người cao tuổi, thì: Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Điều 17 Luật này quy định về đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội như sau: “Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng”...

Còn theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, thì:

1. Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với người cao tuổi là 180.000 đồng (hệ số 1,0).

2. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất đối với người cao tuổi quy định tại Điều 17 Luật Người cao tuổi sống tại cộng đồng do UBND xã, phường, thị trấn quản lý như sau:

a) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

b) Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,5) đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

c) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này mà không có lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

3. Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0) đối với người cao tuổi được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Người cao tuổi...

Luật gia Nguyễn Tuấn