Hội nghị Trung ương 7 xem xét, quyết định 3 đề án quan trọng

Tác giả: PV (Tổng hợp)
Danh mục: Xã hội
Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến diễn ra từ 7 đến 12/5/2018 thảo luận, xem xét, quyết định 3 đề án quan trọng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là những vấn đề tác động đến các tầng lớp trong xã hội.
Ý kiến của bạn