Bắc Ninh: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với "5 không, 3 sạch"

10:25 | 22/03/2020
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được 1.350 buổi truyền thông về Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" cho 229.500 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", bám sát kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" và tập trung vào 7 nội dung xây dựng nông thôn mới 2020 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

(a.Phú) Bắc Ninh: Tăng 3 đến 5 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch" năm 2020 - Ảnh 1.

Mô hình đường hoa của phụ nữ Bắc Ninh

2. Tiếp tục đăng ký và thực hiện các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện chỉ tiêu "Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 3 đến 5 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch". Phấn đấu mỗi xã/phường/ thị trấn giúp 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

3. Tiếp tục thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân rộng mô hình "Làng 3 sạch" và "Đường hoa phụ nữ" ở 100% xã/phường/thị trấn; nhân rộng mô hình "Chi Hội phụ nữ 5 không 3 sạch" ở 8 huyện, thị, thành Hội.

4. Phát huy năng lực và vai trò tham gia của các cấp Hội LHPN góp phần cùng các cấp chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia có hiệu quả vào tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

5. Tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên phát huy vai trò, tự nguyện, tự giác, chủ động, tích cực, gương mẫu thực hiện cuộc vận động và vận động thành viên gia đình cùng phấn đấu thực hiện. Tập trung tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện Vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần thực hiện tiêu chí số 17.

6. Duy trì các mô hình/hoạt động bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí sạch nhà, sạch ngõ/phố, sạch đồng: Đoạn đường do phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ thu gom rác thải, CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường...

 7. Tổ chức cho hội viên, phụ nữ học tập và làm theo tấm gương điển hình tại chỗ, tham quan, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay để thực hiện có hiệu quả tiêu chí cuộc vận động và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Biểu dương, tôn vinh các gia đình 5 không, 3 sạch tiêu biểu.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn