Các cấp Hội Phụ nữ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn niềm tin theo Đảng”

08:15 | 18/03/2020
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 755 về “tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội Phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đó, Kế hoạch nêu lên 6 hoạt động cụ thể đối với các cấp Hội Phụ nữ trong việc thực hiện  đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ và hội viên, phụ nữ cả nước với chủ đề "Giữ trọn niềm tin theo Đảng" 

Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc XIII tập trung 3 đợt cao điểm (trước, trong và sau đại hội) với các nội dung cụ thể:

Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương

Tập trung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; thành tựu về kinh tế - văn hóa - xã hội đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kết quả đạt được trên các lĩnh vực của các tầng lớp phụ nữ; kết quả lấy ý kiến đóng góp các tầng lớp phụ nữ đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đợt 2: Từ sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội XIII của Đảng

Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm và các dự thảo văn kiện của đại hội Đảng toàn quốc XIII, các tập thể, cá nhân điển hình đảng viên tiêu biểu; tình cảm và mong muốn của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền về công tác tổ chức và nội dung đóng góp ý kiến của hội viên, phụ nữ vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật và các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Trong Kế hoạch, Đoàn Chủ tịch giao nhiệm vụ cụ thể đối với các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội cũng như Hội LHPN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng này.

Tải về toàn văn Kế hoạch 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn