Năm 2023, vợ sinh mổ thì chồng được nghỉ bao lâu?

12:25 | 02/03/2023
"Vợ tôi dự sinh vào tháng 3/2023. Cho tôi hỏi nếu vợ tôi sinh mổ thì tôi được nghỉ mấy ngày để chăm sóc vợ? Tôi sẽ được nhận bao nhiêu tiền thai sản?", Nguyễn Tường Minh (Quảng Ninh).

Về vấn đề này, chuyên viên pháp lý Võ Thị Ánh Dương (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) giải đáp như sau:

1. Thời gian chồng được nghỉ khi vợ sinh mổ

Khi vợ sinh mổ thì chồng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, số ngày người chồng được nghỉ khi vợ sinh mổ như sau:

- Được nghỉ 07 ngày làm việc, nếu vợ sinh một con mà phải mổ.

- Được nghỉ 14 ngày làm việc, nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải mổ.

Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 7 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, người chồng có thể chủ động bố trí thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản để thuận tiện chăm sóc vợ, con mới sinh nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Thời gian nghỉ thai sản trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

- Có thể nghỉ thai sản hết trong một lần hoặc nghỉ thành nhiều lần nhưng thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc của các lần nghỉ không quá thời gian quy định nêu trên.

Trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động nam cần thực hiện thủ tục đề nghị nghỉ thai sản theo quy định nội bộ của công ty. Trường hợp công ty không có quy định cụ thể, thì lao động nam nên chủ động báo trước và bàn giao công việc cho người quản lý trực tiếp.

2. Mức hưởng chế độ thai sản dành cho chồng khi vợ sinh con

Khi vợ sinh mổ, người chồng tham gia BHXH sẽ có thể được nhận các khoản tiền sau đây:

(i) Tiền chế độ thai sản do nghỉ việc khi vợ sinh mổ

Những ngày người chồng nghỉ thai sản sẽ không được nhận lương từ công ty nhưng được nhận tiền chế độ thai sản từ cơ quan Bảo hiểm xã hội. Khoản tiền này được tính theo công thức sau đây:

Mức hưởng thai sản khi vợ sinh mổ = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc : (chia) 24 ngày x (nhân) Số ngày nghỉ.

Trong đó:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc được tính như sau:

+ Lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Hoặc nếu lao động nam chưa đóng BHXH đủ 06 tháng trước khi nghỉ việc, thì lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng BHXH.

+ Trường hợp người lao động nghỉ chế độ trên ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia BHXH thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đó.

- Số ngày nghỉ được xác định theo mục 1 nêu trên.

Công thức này được căn cứ theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

(ii) Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Trường hợp vợ không đóng BHXH hoặc đóng BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con nhưng chồng đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con.

Tiền trợ cấp một lần khi sinh con được tính bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Cụ thể:

- Nếu con sinh từ nay đến ngày 30/6/2023: Tiền trợ cấp một lần khi sinh con = 2 x (nhân) 1.490.000 đồng = 2.980.000 đồng cho mỗi con.

- Nếu con sinh từ ngày 1/7/2023 trở đi: Tiền trợ cấp một lần khi sinh con = 2 x (nhân) 1.800.000 đồng = 3.600.000 đồng cho mỗi con.

Công thức này căn cứ theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (đã được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH), khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn