Từ khóa: ông neil macgregor – tổng giám đốc savills việt nam