Từ khóa: giữ người trái pháp luật bị xử lý thế nào