Từ khóa: thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa x về nông nghiệp