Từ khóa: bà marini de livera - chủ tịch cơ quan bảo vệ trẻ em