Từ khóa: bảo đảm chất lượng tổng điều tra dân số và nhà ở