Từ khóa: công suất dự kiến 500.000 xenăm vào năm 2025