Từ khóa: lễ khai giảng năm nay thiếu hình bóng của nhà giáo văn như cương