Từ khóa: sv đh điện lực trả hơn 300 triệu đồng cho khách hàng