Từ khóa: tác hại khi lao và trò chơi ‘tình một chuyến’