Thiếu nhà vệ sinh và rủi ro tiềm ẩn với phụ nữ, trẻ em gái

Thiếu nhà vệ sinh và rủi ro tiềm ẩn với phụ nữ, trẻ em gái

Trên thế giới hiện có khoảng 2,4 tỷ người không có nhà vệ sinh và cứ 10 người thì lại có 3 người không có nhà vệ sinh đảm bảo để dùng. Hậu quả là họ phải trả giá đắt khi nhiễm bệnh tật vì dùng nhà vệ sinh bẩn.
Loading...