PNVN Ngày 01/3/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 625/BHXH-CSXH hướng dẫn tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.

Nội dung hướng dẫn như sau:

- Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non sẽ được thực hiện theo các văn bản sau:
+ Công văn 333/LĐTBXH-BHXH ngày 07/02/2017;
+ Công văn 2102/BHXH-CSXH ngày 10/6/2015.
Việc truy lĩnh chênh lệch lương hưu, trợ cấp những tháng chưa nhận khi được tính bổ sung thời gian công tác trước 01/01/1995 thực hiện theo quy định của chính sách từng thời kỳ (không bao gồm tiền lãi).
- Việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn lương cơ sở, có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước 01/01/1995 nhưng trong hồ sơ hưu trí không thể hiện sẽ thực hiện theo:
+ Công văn 404/LĐTBXH-BHXH ngày 10/02/2017;
+ Công văn 3220/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016;
+ Công văn 2102/BHXH-CSXH ngày 10/6/2015.
Ngoài ra, Công văn 625/BHXH-CSXH bỏ nội dung “người lao động đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH trước ngày BLĐTBXH hướng dẫn nội dung nêu trên (ngày 12/01/2015) thì không xem xét giải quyết lại” tại Công văn 2102/BHXH-CSXH từ ngày 10/6/2015.

Thanh Phú
thư viện pháp luật