Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất

19:22 | 09/06/2024;
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang tiến hành đẩy nhanh việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất để trình Chính phủ xem xét thông qua.

Để 3 bộ luật là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản chính thức được ban hành thì cần hoàn thiện sau đó ban hành thêm các nghị định. Trong số đó, Nghị định quy định về giá đất rất được quan tâm, bởi sẽ quyết định đến rất nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân và kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bởi tầm quan trọng của xác định giá đất, Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Bộ TN&MT khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất, trình Chính phủ xem xét, để có thể kịp ban hành trong tháng 6/2024. Nghị định quy định về giá đất cần đến sự phối hợp giữa Bộ TN&MT và Bộ Tài chính. 

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất đã được Bộ TN&MT lấy ý kiến, nghị định quy định cụ thể về trình tự, nội dung xác định giá đất, việc xác định giá đất được thực hiện theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất- Ảnh 1.

Nghị định quy định về giá đất sẽ có tác động về nhiều mặt đến đời sống và kinh doanh

Thông tin về giá đất, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng để áp dụng phương pháp so sánh, thặng dư và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất là thông tin trong khoảng thời gian không quá 24 tháng, tính từ thời điểm định giá đất trở về trước, được thu thập trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá hoặc từ các nguồn khác.

Sở TN&MT có trách nhiệm lập dự án xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt trước ngày 1/6 của năm xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

UBND cấp tỉnh phê duyệt dự án xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trước ngày 15-6 của năm xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. UBND cấp tỉnh tổ chức hoàn thiện bảng giá đất để quyết định ban hành, công bố công khai bảng giá đất vào ngày 1/1 hằng năm và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Dự thảo nghị định quy định căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất để Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu, trình UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, tỷ lệ điều chỉnh đối với từng yếu tố, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định mức tương đồng nhất định giữa thửa đất định giá và thửa đất so sánh.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ công tác định giá đất bằng văn bản hoặc phương thức điện tử trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của tổ chức thực hiện định giá đất. Tổ chức thực hiện định giá đất có trách nhiệm lưu trữ, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu thu thập được theo quy định của pháp luật.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn