Dù không giữ chức vụ nhưng 13 ngạch công chức, chức danh sau phải kê khai tài sản

19:15 | 21/12/2020;
Trong số 13 ngạch công chức và chức danh thuộc diện phải kê khai tài sản có kế toán, kiểm toán, kiểm tra viên của Đảng cùng nhiều vị trí công tác khác.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực thi hành từ 20/12/2020 quy định 13 ngạch công chức và chức danh phải kê khai tài sản. 13 ngạch công chức và chức danh cụ thể như sau:

+ Chấp hành viên;

+ Điều tra viên;

+ Kế toán viên;

+ Kiểm lâm viên;

+ Kiểm sát viên;

+ Kiểm soát viên ngân hàng;

+ Kiểm soát viên thị trường;

+ Kiểm toán viên;

+ Kiểm tra viên của Đảng;

+ Kiểm tra viên hải quan;

+ Kiểm tra viên thuế;

+ Thanh tra viên;

+ Thẩm phán.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các ngạch công chức và chức danh trên thuộc diện người có nghĩa vụ kê khai hằng năm.

kê khai tài sản

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định 105 đối tượng là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực thuộc diện kê khai tài sản. Danh sách cụ thể được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Về hình thức công khai, Nghị định quy định bản kê khai của người giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống được niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên trong đơn vị, nơi không tổ chức đơn vị cấp phòng thì tại cuộc họp toàn thể đơn vị. 

Bản kê khai tài sản của những người khác được niêm yết tại phòng, ban, đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị; nếu biên chế của phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, nhóm thì công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc tổ, đội, nhóm

Việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo Mẫu bản kê khai.

Mẫu bản kê khai tài sản lần đầu

Mẫu bản kê khai tài sản bổ sung

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn