Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ khi đã nghỉ hưu như thế nào?

19:09 | 06/05/2024;
Quy định 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đồng thời, Quy định 142-QĐ/TW cũng buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ngay cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Hỏi: Theo tôi được biết, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Việc giao quyền đi kèm với trách nhiệm trong đó quy định cả trách nhiệm ngay cả khi người đứng đầu đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Vậy quy định này áp dụng cho những cấp nào? Thẩm quyền giới thiệu hoặc bổ nhiệm phải tuân theo quy định gì? Trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trong những trường hợp nào?

(hoangthihaiha75…@gmail.com)

Trả lời

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đây là quy định thí điểm về công tác cán bộ, gồm: Giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu; bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý.

Phạm vi thực hiện thí điểm là áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên (đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có quy định riêng).

Quy định 142-QĐ/TW về giao quyền cho người đứng đầu về công tác cán bộ trong những trường hợp sau:

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ khi đã nghỉ hưu như thế nào?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung - tháng 3/2023. Ảnh: TTXVN

Đối với giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu

Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, tại bước 1 của quy trình nhân sự theo Điều 21, Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, người đứng đầu được giới thiệu nhân sự như sau:

+ Trường hợp nhân sự từ nguồn tại chỗ: Người đứng đầu căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và danh sách nhân sự trong quy hoạch lựa chọn, giới thiệu 1 nhân sự cho 1 chức danh để cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét đưa vào danh sách, tiến hành các bước tiếp theo.

+ Trường hợp nhân sự từ nguồn ở nơi khác: Người đứng đầu căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ giới thiệu 1 nhân sự cho 1 chức danh để cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét tiến hành quy trình nhân sự.

Đối với giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy

Khi khuyết số lượng ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, đề án công tác nhân sự đại hội, danh sách quy hoạch để lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho tập thể ban thường vụ xem xét, trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên ban thường vụ; nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tiến hành bầu cử.

Đối với bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp

Người đứng đầu được quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của tổ chức, cơ quan, đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý theo quy định, như sau:

+ Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, người đứng đầu quyết định bổ nhiệm cán bộ.

+ Khi có căn cứ xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu ban hành quyết định miễn nhiệm cán bộ và gửi văn bản đến cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ.

Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Quy định 142-QĐ/TW yêu cầu trách nhiệm của người đứng đầu khi giới thiệu nhân sự hoặc bổ nhiệm nhân sự phải đảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trong các trường hợp sau:

+ Giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm, khách quan; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác.

+ Miễn nhiệm cán bộ không bảo đảm căn cứ, thủ tục theo quy định.

Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm kể từ khi ban hành Quy định này.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn