Toàn văn Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định

15:23 | 15/12/2023;
Chiều 15/12, tại Lễ công bố Giải thưởng Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã công bố Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định - phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam dành tặng cán bộ Hội LHPN các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Báo Phụ nữ Việt Nam xin đăng tải toàn văn quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1798/QĐ - BCH, ngày 04/5/2023

của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Ch­ương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng

Giải thưởng Nguyễn Thị Định (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam dành tặng cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội LHPN Việt Nam) vững mạnh.

Điều 2. Đối tượng xét trao tặng Giải thưởng

Cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp (trung ương, tỉnh, thành, đơn vị, quận, huyện, cơ sở và tương đương).

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng

1. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam quy định nội dung điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng.

2. Giải thưởng Nguyễn Thị Định được trao tặng 01 lần cho cán bộ Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

3. Việc xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng; quan tâm khen thưởng cán bộ Hội cấp cơ sở. Đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, đúng thẩm quyền.

Điều 4. Thời gian và số lượng trao tặng Giải thưởng

Giải thưởng được trao tặng 02 đợt trong một nhiệm kỳ. Căn cứ số lượng hồ sơ và thành tích của cán bộ Hội được đề xuất, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ quyết định số lượng trao tặng Giải thưởng từng đợt, tối đa không vượt quá 35 Giải thưởng/đợt.

Điều 5. Hội đồng xét chọn Giải thưởng

1. Hội đồng xét chọn Giải thưởng được thành lập theo nhiệm kỳ, bao gồm:

- Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng.

- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Trưởng các ban, đơn vị Trung ương Hội LHPN Việt Nam là ủy viên.

- Đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Hội làm Ủy viên thường trực kiêm Thư ký Hội đồng.

- Cơ cấu khác do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định.

2. Hội đồng xét chọn Giải thưởng có nhiệm vụ tổ chức xét chọn các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn trao tặng Giải thưởng, trình Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định.

Điều 6. Cơ quan thường trực Giải thưởng

1. Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm Cơ quan thường trực Giải thưởng.

2. Cơ quan thường trực Giải thưởng có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam ban hành các văn bản triển khai và hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh, thành lựa chọn, giới thiệu cán bộ Hội xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (qua Hội đồng xét chọn Giải thưởng) xem xét, trao tặng Giải thưởng theo định kỳ.

- Tổng hợp hồ sơ, thẩm định thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng.

- Tham mưu thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng và giúp việc cho Hội đồng tổ chức xét chọn cán bộ Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, ra quyết định

- Tham mưu tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng.

Ch­ương II - ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH

ĐỀ CỬ VÀ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng

1. Tiêu chuẩn chung:

Cá nhân được xét trao tặng Giải thưởng phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1.1. Là cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao (theo chức danh, vị trí công tác) trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội.

1.2. Có tinh thần trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm; có tầm nhìn; chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.3. Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, được nhân rộng ở địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc; có sức lan tỏa rộng rãi, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh và đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

1.4. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động; nhân ái; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt; được hội viên, phụ nữ tin tưởng, tín nhiệm, noi gương.

1.5. Cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở ít nhất 02 lần trở lên trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng.

1.6. Đối với cán bộ Hội là người đứng đầu tổ chức, đơn vị: đơn vị do cá nhân phụ trách được xếp loại "Đơn vị xuất sắc" 2 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Giải thưởng. Có tầm ảnh hưởng trong phạm vi cấp quản lý, là tấm gương để cán bộ Hội các cấp noi gương, học tập.

1.7. Trong 5 năm liền kề tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng không bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

Ngoài các tiêu chuẩn chung, cần đạt các tiêu chuẩn theo từng đối tượng, cụ thể như sau:

2.1. Đối với cán bộ Trung ương Hội: Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp tham mưu, chỉ đạo mang tính chiến lược, đổi mới được áp dụng thực hiện trong hệ thống Hội.

2.2. Đối với cán bộ Hội LHPN tỉnh, thành, đơn vị: Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; được áp dụng thực hiện, nhân rộng tại địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc.

2.3. Đối với cán bộ Hội LHPN huyện: Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; được áp dụng thực hiện, nhân rộng ở địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh hoặc toàn quốc.

2.4. Đối với Chủ tịch Hội LHPN cơ sở:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội cơ sở được quy định tại điểm 15, mục 15.2 "quy định nhiệm vụ của Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở", Hướng dẫn số 01/HD-BCH ngày 28/6/2022 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

- Có ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên và triển khai thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; được áp dụng thực hiện, nhân rộng ở địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn huyện hoặc tỉnh hoặc toàn quốc.

Căn cứ điều kiện thực tế, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam có thể bổ sung tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng.

Điều 8. Phương pháp, quy trình đề cử và xét chọn Giải thưởng

1. Phương pháp xét chọn Giải thưởng:

Cơ quan thường trực Giải thưởng tham mưu Hội đồng xét chọn Giải thưởng ban hành tiêu chí chấm điểm đối với từng đối tượng cho phù hợp; tổ chức chấm điểm, lựa chọn cán bộ Hội có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, quyết định theo kết quả chấm điểm từ cao đến thấp.

2. Quy trình đề cử, xét chọn Giải thưởng:

2.1. Hội LHPN cấp cơ sở: căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng và hướng dẫn của Hội LHPN cấp trên làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, xin ý kiến cấp ủy xác nhận thành tích, đề nghị Hội LHPN cấp huyện xem xét, xác nhận thành tích và giới thiệu xem xét ở các bước tiếp theo.

2.2. Hội LHPN cấp huyện: tiếp nhận hồ sơ, xem xét xác nhận thành tích của cán bộ do Hội LHPN cấp cơ sở giới thiệu và hồ sơ của cán bộ Hội LHPN cấp huyện đủ điều kiện tiêu chuẩn; tổ chức họp để xem xét, lựa chọn cán bộ Hội xuất sắc tiêu biểu thuộc thẩm quyền quản lý, trình Hội LHPN cấp tỉnh xem xét, lựa chọn và tiếp tục giới thiệu xem xét ở các bước tiếp theo.

2.3. Hội LHPN cấp tỉnh, thành, đơn vị: thẩm định hồ sơ và thành tích của cán bộ do Hội LHPN cấp huyện giới thiệu và hồ sơ của cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh đủ điều kiện tiêu chuẩn; tổ chức họp để xem xét, lựa chọn cán bộ Hội xuất sắc tiêu biểu thuộc thẩm quyền quản lý, giới thiệu, đề nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, quyết định trao tặng Giải thưởng; chịu trách nhiệm về hồ sơ và thành tích của cán bộ do đơn vị mình giới thiệu.

2.4. Cơ quan Thường trực Giải thưởng:

- Tham mưu tổ chức bình chọn trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử hoặc Fanpage của Hội LHPN Việt Nam (có hướng dẫn nội dung, tiêu chí, thời gian, cách thức bình chọn cụ thể trong văn bản hướng dẫn tổ chức xét chọn định kỳ). Kết quả bình chọn là nguồn thông tin tham khảo quan trọng để Hội đồng xét chọn giải thưởng xem xét, trình Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định.

- Tổng hợp danh sách, thẩm định hồ sơ và thành tích của cán bộ do Hội LHPN tỉnh, thành đề nghị xét chọn và hồ sơ cán bộ Trung ương Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Trung ương Hội đề nghị xét chọn, trình Hội đồng xét chọn Giải thưởng.

2.5. Hội đồng xét chọn Giải thưởng: tổ chức xét chọn các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đăng tải thông tin xin ý kiến phản hồi về các trường hợp được lựa chọn; trình Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, quyết định trao tặng Giải thưởng.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét chọn Giải thưởng:

1. Mỗi tỉnh, thành, đơn vị đề cử không quá 03 hồ sơ/đợt, hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, thành, đơn vị (có Biên bản họp bình xét, lựa chọn, giới thiệu của Ban Thường vụ gửi kèm).

- Báo cáo thành tích cá nhân mô tả sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, giải pháp đổi mới đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội được ứng dụng vào thực tiễn, được nhân rộng hoặc thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng, tác động đến phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Thành tích của cá nhân được tính theo đợt trao giải thưởng (nửa đầu nhiệm kỳ hoặc nửa cuối nhiệm kỳ) đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp ủy và Hội LHPN cấp tỉnh, trong đó có nội dung xác nhận cá nhân đề nghị xét chọn giải thưởng không đang trong quá trình xem xét giải quyết đơn thư hoặc đang trong quá trình xem xét thi hành kỷ luật.

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cán bộ Hội được đề nghị trong thời gian xét tặng Giải thưởng và bản sao có xác nhận sao y bản chính các quyết định và giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến, đề xuất mới, đề tài nghiên cứu khoa học (nếu có), các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận thành tích và các văn bản có liên quan khác (nếu có).

- 02 ảnh màu chân dung (khổ 3x4); 01 file ảnh chân dung và các ảnh hoạt động minh chứng cho thành tích.

2. Thời gian nộp hồ sơ: theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Điều 10. Hình thức trao tặng và kinh phí Giải thưởng

1. Hình thức trao tặng:

Cá nhân nhận Giải thưởng, được trao tặng tiền thưởng và các hiện vật:

- 01 Biểu trưng Giải thưởng;

- 01 Bằng khen đạt Giải thưởng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam;

- Phần thưởng kèm theo bằng tiền mặt.

2. Mức thưởng: Căn cứ điều kiện cụ thể tại thời điểm tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ quyết định mức chi tiền thưởng phù hợp với Giải thưởng.

3. Kinh phí giải thưởng:

- Kinh phí tổ chức và trao Giải thưởng được trích từ Nguồn kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam; từ huy động xã hội hóa, đóng góp của các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho Giải thưởng.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí giải thưởng đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Ch­ương III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Hội LHPN các cấp

1. Trung ương Hội LHPN Việt Nam:

1.1. Tổ chức xét chọn và trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định định kỳ 02 lần/1 nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế từng thời điểm để Hội LHPN các tỉnh, thành làm căn cứ lựa chọn, giới thiệu cán bộ Hội xuất sắc, tiêu biểu gửi Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (qua Hội đồng xét chọn Giải thưởng).

1.2. Thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng; tổ chức quy trình, thủ tục xét chọn, trình Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, quyết định trao tặng Giải thưởng.

1.3. Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng; tuyên truyền về Giải thưởng và các gương điển hình đạt Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên fanpage của Hội LHPN Việt Nam. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, lan tỏa gương cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc các cấp.

1.4. Đảm bảo nguồn kinh phí trao tặng Giải thưởng theo qui định.

2. Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị:

2.1. Triển khai, hướng dẫn Hội LHPN các cấp thực hiện Quy chế, Kế hoạch hướng dẫn định kỳ của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; tổng hợp hồ sơ, thẩm định thành tích, tổ chức họp để xem xét lựa chọn cán bộ Hội xuất sắc tiêu biểu nhất của tỉnh, thành, đơn vị trình Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, quyết định.

2.2. Tùy tình hình, điều kiện tại địa phương, đơn vị, Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị xin ý kiến cấp ủy để thành lập Giải thưởng, tổ chức trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Thị Định" để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc của cấp mình bằng hình thức phù hợp; tiếp tuc duy trì các giải thưởng (nếu có) hoặc các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng khác cho đối tượng cán bộ Hội xuất sắc cấp tỉnh, thành.

2.3. Thời gian trao giải thưởng của tỉnh, thành, đơn vị (nếu có) phải đảm bảo không trùng với thời điểm trao Giải thưởng cấp Trung ương. Cán bộ nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định cấp tỉnh, thành, đơn vị được giới thiệu đề nghị Hội đồng xét chọn Giải thưởng cấp Trung ương xem xét. Thành tích của cá nhân được giới thiệu cấp Trung ương đảm bảo được bổ sung, phát huy thành tích từ thời điểm nhận giải thưởng cấp tỉnh, thành đến thời điểm gửi hồ sơ về Trung ương Hội.

2.4. Tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình đạt Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên fanpage, mạng xã hội của Hội LHPN tỉnh, thành.

3. Hội LHPN cấp huyện: Triển khai, hướng dẫn Hội LHPN cấp cơ sở thực hiện Quy chế, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh, thành. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các gương cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc.

4. Hội LHPN cấp cơ sở: Căn cứ Quy chế, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN cấp trên để thực hiện.

Điều 12. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế; thực hiện nghiêm nhiệm vụ Cơ quan thường trực Giải thưởng theo phân công; làm đầu mối xây dựng hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể của mỗi đợt trao giải.

2. Văn phòng phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí; phối hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam rà soát thành tích của cán bộ Hội được đề nghị trao tặng Giải thưởng trình Hội đồng xét chọn Giải thưởng.

3. Ban Tổ chức Trung ương Hội tham mưu giới thiệu, lựa chọn cán bộ Trung ương Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Trung ương Hội xem xét, đề nghị Hội đồng xét chọn Giải thưởng.

4. Các ban, đơn vị Trung ương Hội căn cứ chức năng nhiệm vụ để phối hợp tổ chức thực hiện; phát hiện, giới thiệu gương cán bộ Hội các cấp xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan và các tỉnh, thành, đơn vị quan tâm, lựa chọn, đề nghị Hội đồng xét chọn Giải thưởng xem xét, quyết định.

5. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc của cấp mình bằng hình thức phù hợp; căn cứ Quy chế và hướng dẫn định kỳ của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức triển khai, thực hiện và hướng dẫn Hội LHPN cấp dưới thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của cá nhân được nhận giải thưởng

Được nhận Giải thưởng kèm theo phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (theo điểm 2, điều 10 của Quy chế này); có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng. Được tổ chức Hội LHPN các cấp; các ban, bộ, ngành liên quan (do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam giới thiệu và đề nghị) theo dõi, tạo điều kiện để tiếp tục phấn đấu, cống hiến. Có trách nhiệm giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để lập thành tích cao hơn; tham gia tích cực các hoạt động do Hội LHPN các cấp tổ chức, tiếp tục đóng cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

- Có trách nhiệm tham gia một số hoạt động xã hội do Hội LHPN các cấp tổ chức (nếu được triệu tập); bảo quản tốt các hiện vật khen thưởng; không sử dụng hiện vật khen thưởng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các hành vi xâm phạm đến uy tín của tổ chức Hội.

Điều 14. Việc thu hồi giải thưởng

Việc thu hồi giải thưởng do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét quyết định và thực hiện sau khi thu thập đầy đủ thông tin, căn cứ và thực hiện quy trình thu hồi giải thưởng trong các trường hợp sau:

- Cán bộ Hội không trung thực, gian dối trong việc kê khai thành tích.

- Cán bộ Hội được nhận Giải thưởng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều lệ Hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức Hội.

- Hiện vật, giải thưởng bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lợi dụng vào những việc vi phạm pháp luật.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Hội LHPN các cấp phản ánh về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (qua Văn phòng Trung ương Hội - Cơ quan thường trực của Giải thưởng) để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn