Đi chung xe, cần những gì?

Đi chung xe, cần những gì?