Tags:

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

Tuyên truyền phòng chống tảo hôn lồng ghép giao lưu văn hóa Cồng chiêng ở Phú Yên

Tuyên truyền phòng chống tảo hôn lồng ghép giao lưu văn hóa Cồng chiêng ở Phú Yên

Việc tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được lồng ghép vào chương trình giao lưu văn hóa Cồng chiêng là cách làm mới, thu hút đông đảo đồng bào đến tham gia