Tags:

Bằng cấp giả

Những hệ lụy khi cán bộ dùng bằng cấp giả để tiến thân

Những hệ lụy khi cán bộ dùng bằng cấp giả để tiến thân

Sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả để tiến thân trong hệ thống chính trị, là hành vi vô cùng tai hại, chẳng những làm mất đi cơ hội của những người học thật, năng lực thật, mà nguy hiểm hơn là gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và hệ thống chính quyền.