Tags:

BCH TW Đảng

Ban Chấp hành TƯ Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TƯ Đảng

Ban Chấp hành TƯ Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TƯ Đảng

Ngày 31/01/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ.