Tags:

cấp phiếu lý lịch tư pháp

Cư trú tại Hà Nội, cần cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, có mất phí không?

Cư trú tại Hà Nội, cần cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, có mất phí không?

Người dân cư trú tại Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID sẽ được hỗ trợ phí.