• Mới cập nhật:
Tags:

đổi mới để thay đổi

Suy nghĩ bình đẳng, xây dựng thông minh, đổi mới để thay đổi

Suy nghĩ bình đẳng, xây dựng thông minh, đổi mới để thay đổi
Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, để giúp phụ nữ vượt qua những giới hạn, Liên hợp quốc hướng tới những giải pháp sáng tạo để thúc đẩy bình đẳng giới: hệ thống bảo trợ xã hội bao trùm, tiếp cận các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng bền vững để đảm bảo không phụ nữ và trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau. Hãy suy nghĩ bình đẳng, xây dựng thông minh, đổi mới để thay đổi!