Tags:

đơn phương xin ly hôn

Khẩu một nơi, sống một nơi, muốn đơn phương ly hôn làm thế nào?

Khẩu một nơi, sống một nơi, muốn đơn phương ly hôn làm thế nào?

Tôi làm đơn xin đơn phương ly hôn vì không thể chịu được sự bạc bẽo và ngược đãi của chồng. Vậy luật quy định thế nào về việc đơn phương xin ly hôn?

Đơn phương xin ly hôn, thủ tục thế nào?

Đơn phương xin ly hôn, thủ tục thế nào?

Tôi làm đơn xin đơn phương ly hôn vì không thể chịu được sự bạc bẽo và ngược đãi của chồng. Vậy luật quy định thế nào về thủ tục khi đơn phương xin ly hôn?