Tags:

Hỗ trợ đào tạo nghề

Người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ học ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng

Người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ học ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng

Người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.