Tags:

Hội nghị Trung ương 4

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 tới 2.744 điểm cầu trên cả nước

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 tới 2.744 điểm cầu trên cả nước

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyết tại 2.744 điểm cầu trên cả nước.