Tags:

hội viên mới

5 nhiệm vụ trọng tâm của Phụ nữ Thủ đô năm 2022

5 nhiệm vụ trọng tâm của Phụ nữ Thủ đô năm 2022

Năm 2022, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô phấn đấu sẽ giới thiệu được 1.200 điển hình tiêu biểu, hỗ trợ 300 phụ nữ khởi nghiệp, phát triển 8.000 hội viên mới.