Tags:

iuu

Đẩy mạnh tuyên truyền trong chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền trong chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản, Ban Bí thư vừa có Chỉ thị về vấn đề này. Chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.