Tags:

kinh sách

Người bị tạm giam được sử dụng kinh sách để bày tỏ niềm tin tôn giáo

Người bị tạm giam được sử dụng kinh sách để bày tỏ niềm tin tôn giáo

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/12/2023, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2016) có hiệu lực từ ngày 30/3/2024.