Tags:

mặt hàng nhà nước quản lý

Thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công và mặt hàng nhà nước quản lý

Thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công và mặt hàng nhà nước quản lý

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường.