Tags:

phiên họp thường kỳ chính phủ

6 nội dung chính trong phiên họp của Chính phủ với các địa phương

6 nội dung chính trong phiên họp của Chính phủ với các địa phương

6 nội dung quan trọng trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác lập quy hoạch...