Tags:

tổng kiểm toán

Chính phủ có thêm nữ bộ  trưởng

Chính phủ có thêm nữ bộ trưởng

Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế với 87,17% số phiếu tán thành.