Tags:

từ chối sếp

Cách xử lý của Gen Z khi muốn từ chối việc sếp giao

Cách xử lý của Gen Z khi muốn từ chối việc sếp giao

Tiền bạc không còn là mục đích làm việc cao nhất của gen Z. Thế hệ người lao động này sẵn sàng từ chối làm thêm giờ, không chấp nhận những chỉ đạo vô lý từ cấp trên và từ bỏ những nhà quản lý hứa suông.