Tags:

xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang

Truyền nhiệt huyết giữ gìn di sản hát Then cho thế hệ kế cận

Truyền nhiệt huyết giữ gìn di sản hát Then cho thế hệ kế cận

Với mục đích bảo tồn, phát huy và vinh danh các giá trị đặc sắc của làn điệu Then, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để bảo tồn, phát huy giá trị của hát Then. Trong những năm qua, nhiều câu lạc bộ (CLB) hát Then - đàn Tính được thành lập tại các thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong đó có CLB hát Then thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.